juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Zasady korzystania ze środowiska

  ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
  JUKO Sp. z o.o.


  I. WYMAGANIA/WYTYCZNE  DLA DOSTAWCÓW

  Wytyczne dla dostawców – zapewnienie, poprzez szkolenia i materiały informacyjne, że nasi dostawcy osiągają wymagane przez nas standardy.
  W celu stałego ponoszenia jakości należy zdefiniować i udokumentować wymagania, jakie muszą spełniać dostawcy oraz prowadzić ich ocenę.
  Przekazywać oczekiwania klientów końcowych na wszystkich etapach dostaw.

  Dostawca winien  dysponować odpowiednimi środkami i bazą do prowadzenia swojej działalności jak również posiadać przewidziane prawem decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie tego typu działalności.

  II. PODSTAWOWE CECHY JAKIMI WINIEN CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ DOSTAWCA:

  • Niezawodność, zaangażowanie, elastyczność,
  • Kompetencja organizacyjna – zapewnienie że dostawcy są wystarczająco odpowiedzialni za zaopatrzenie dysponują wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem pozwalającym włączyć naszą Politykę Jakości i Środowiskową do zarządzania łańcuchem dostaw
  • Kwalifikacja i monitoring dostawców – zapewnienie, że nowi i dotychczasowi dostawcy rozumieją aspekty środowiskowe w naszej firmie i ich przestrzegają

  III. WYKAZ ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH W FIRMIE

  Wykaz aspektów środowiskowych odnoszących się do firmy podano w załączniku nr 1 do Zasad.

  IV. WYTYCZNE DLA DOSTAWCÓW ODPADÓW

   Środki transportu
  - środki transportowe winny być w dobrym stanie technicznym

         a)  bez wycieków płynów i oleju

         b) właściwymi parametrami emitowanych spalin

         c)  odpowiednio oznakowane


  • Do transportu odpadów winno się używać pojazdów z litą przegrodą (od podłogi do sufitu),umieszczoną między częścią dla kierowcy i pasażera, a częścią do przewozu ładunków (odpadów).
  • Jeśli pojazd nie ma przegrody, zastosować bezpieczne (szczelnie zamykane) pojemniki na odpady.
  • Na środkach transportu należy umieścić znak ostrzegający przed niebezpieczeństwem.
  Podczas transportu odpadów na terenie zakładu, zawsze należy zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych.
  • Samochód służący jako środek transportu należy parkować z dala od miejsc, gdzie mogłoby dojść do zanieczyszczenia wody. (wyciek)

  V. DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY TRANSPORCIE ODPADÓW:

  Szkodliwe właściwości chemiczne niektórych odpadów oznaczają, że trzeba zastosować dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić ich bezpieczny transport.
  Należy
  - sprawdzić, czy przechowywana jest którakolwiek z następujących substancji.
  - Związki wydzielające gazy pod wpływem wilgoci
  Niewłaściwe obchodzenie się z tego rodzaju odpadami niesie ze sobą niebezpieczeństwo wynikające ze złego składowania tych związków.
  W szczególności, używanie wody do gaszenia ewentualnego pożaru może powodować znaczne niebezpieczeństwo dla służb ratunkowych.

  Tego rodzaju odpady transportować należy w osobnych pojemnikach, nie
  przepuszczających oparów, a pojemniki – w części przeznaczonej do przewozu towarów
  - odpady szybko utleniające,
  W trakcie ogrzewania produktów utleniających wydzielają się duże ilości tlenu, który może spowodować nagłe rozprzestrzenianie się pożaru. Duże ilości takich związków wymagają całkowicie osobnych pojemników.  Można je transportować pod warunkiem, że są one umieszczone w ognioodpornym, suchym pojemniku, z dala od źródeł ciepła i innych odpadów.
  Informacje ostrzegawcze:

  1. Środki ostrożności na terenie zakładu

  - Zgłosić pierwszemu napotkanemu pracownikowi firmy wszelkie zauważone awarie i sytuacje awaryjne a przede wszystkim pożar
  - W razie wypadku wszelkie rozlane substancje należy odgrodzić i zebrać, używając do tego celu obojętnych substancji pochłaniających, np. trocin, ziemi okrzemkowej lub piasku.
  - zaabsorbowane chemikalia należy zebrać, np. przy pomocy łopaty, do pojemnika z tworzywa
  - pozostałość  po rozlanych chemikaliach należy neutralizować rozcieńczonym roztworem:
  1) rozcieńczonego kwasu octowego — w przypadku
  rozlania substancji alkalicznych pH>7
  2) rozcieńczonego węglanu sodowego — w przypadku
  rozlania substancji kwaśnych pH<7,
  - następnie spłukać dużą ilością wody , aby zapewnić maksymalne rozcieńczenie substancji chemicznych.

  W trakcie wykonywanych powyższej czynności należy uważać , by
  substancje chemicznie nie dostały się do oczu, na skórę i na ubranie.

  2. Wymagania personelu dostawcy

  - Zatrudnianie pracowników odpowiednio wykwalifikowanych.
  - Utrzymywanie terenu zakładu odbiorcy odpadów w stałej czystości /nie zaśmiecanie/
  - Jeśli to możliwe prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów
  - Prawidłowe utrzymanie i kontrola stanu technicznego posiadanych urządzeń i aparatury
  - Przestrzeganie wytycznych eksploatacji wydzielonych miejsc tymczasowego gromadzenia odpadów


  VI. INFORMACJE DOTYCZACE ZAUWAŻONYCH WYPADKÓW LUB SYSTUACJI AWARYJNYCH

  Przy zaistnieniu wypadku należy postępować zgodnie z instrukcją ogólna  pierwszej pomocy w miejscu wypadku.

  TELEFONY AWARYJNE
  Wypadek przy pracy, tel. (0)500003802, (0)500003801
  Pożar, tel. 112
  Awaria, tel. (0)500003805
  Inne zauważone nieprawidłowe zdarzenia, tel . (0)500003803, (0)500003801

  Piotrków Trybunalski dnia  05.01.2012

  Zatwierdzam:
  Bogumiła Szczukocka

  Załącznik  1 do Zasad korzystania ze środowiska w firmie JUKO Sp. z o.o.
  Opis aspektu środowiskowego Symbol aspektu Opis wpływu na środowisko
  Emisje zanieczyszczeń do powietrza  P/1 Kontrolowane występowanie emisji gazów spalinowych z urządzeń grzewczych do atmosfery
  Emisja gazów spalinowych P/2 Kontrolowane występowanie emisji gazów spalinowych z pojazdów samochodowych do atmosfery.
  Hałas P/6 Kontrolowana emisja hałasu do atmosfery
  Zużycie energii elektrycznej ZN/1 Kontrolowane zużycie energii elektrycznej pochodzącej z zasobów naturalnych
  Zużycie paliwa napędowego ZN/4 Kontrolowane zużycie  paliwa napędowego jako zasobu naturalnego
  Zużycie węgla, drewna ZN/5 Kontrolowane zużycie węgla  jako zasobu naturalnego
  Odpady przemysłowe-wytwarzane O/2 Kontrolowane przekazywanie odpadów na składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych  Piotrków Trybunalski dnia 5.01.2012 r

  Zatwierdzam:

  Bogumiła Szczukocka